HP Deskjet 990cxi Printer - Begränsade garantiförklaring

background image

Begränsade garantiförklaring

Den begränsade

HP-produkt

garantins varaktighet

Programuara

90 dagar

Bläckpatroner

90 dagar

Skrivare 1

är

A. Den begränsade garantins varaktighet

1.

Hewlett-Packard (HP) garanterar slutanvändaren att

ovanstående HP-produkter kommer att vara felfria vad gäller
material och utförande under ovan angivna tidsperiod, som
börjar löpa på inköpsdagen. Kunden ansvarar för att
upprätthålla inköpsbevis.

2. HP:s begränsade garanti för programvaran gäller endast om

det inte går att exekvera programmerings-instruktionerna. HP
garanterar inte att produkterna kommer att fungera utan
avbrott eller fel.

3.

HP:s begränsade garanti täcker bara de fel som uppstår vid

normal användning av produkten, och gäller inte vid:
a. felaktigt eller otillräckligt underhåll eller modifiering;
b. användning av programvara, gränssnitt, utskriftsmaterial,

reservdelar eller material som inte stöds av HP, eller

c. användning utanför de angivna gränserna i

produktspecifikationerna.

4. Användning av bläckpatroner eller påfyllda bläckpatroner

som inte kommer från HP påverkar varken kundens garanti
eller eventuella supportavtal med kunden. Om det visar sig
att orsaken till felet eller skadan i skrivaren kan härledas till
användningen av en bläckpatron eller påfylld bläckpatron
som inte kommer från HP, kommer HP dock att ta ut en
standardavgift för arbetstid och material för den
skrivarservice som krävs för felet eller skadan.

5. Om HP får ett meddelande om fel i produkter, såsom

programvara, material eller bläckpatroner, som täcks av HP:s
garanti under gällande garantitid, kommer HP att ersätta den
felaktiga produkten. Om HP får ett meddelande om fel i den
hårdvara, som täcks av HP:s garanti under gällande
garantitid, kan HP välja att antingen reparera eller ersätta den
felaktiga produkten.

6. Om inte HP kan reparera eller ersätta en felaktig produkt,

som täcks av HP:s garanti på lämpligt sätt, ska HP återbetala
inköpspriset för produkten inom rimlig tid efter meddelandet
om felet.

7.

HP är inte skyldig att reparera, ersätta eller återbetala
köpeskillingen förrän kunden returnerar den felaktiga
produkten till HP.

8. Ersättningsprodukten kan vara antingen ny eller i nytt skick,

förutsatt att den fungerar minst lika bra som den ersatta
produkten.

9. HP:s begränsade garanti gäller i alla länder där ovan angivna

HP-produkter distribueras av HP, förutom i Mellanöstern,
Afrika, Argentina, Brasilien, Mexiko, Venezuela och Frankrikes
“Departements D'Outre Mer”. För dessa undantagna länder
gäller garantin endast i inköpslandet. Kontrakt för ytterligare
service kan vara tillgängliga från av HP auktoriserade
serviceföretag från vilket den angivna HP-produkten
distribueras av HP eller en auktoriserad importfirma.

B. Begränsad garanti

1. INOM RAMARNA FÖR LOKALA LAGAR GER VARKEN HP

ELLER FÖRETAGETS LEVERANTÖRER NÅGRA SOM HELST
YTTERLIGARE GARANTIER ELLER VILLKOR, VARKEN
UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE
PRODUKTERNA FRÅN HP, OCH MOTSÄTTER SIG I
SYNNERHET EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
ELLER VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET,
TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR
ETT VISST ÄNDAMÅL.

C. Begränsad skadeståndsskyldighet

1.

Inom ramarna för lokala lagar, är gottgörelserna i denna
garanti de enda gottgörelser kunden har rätt till.

2. INOM RAMARNA FÖR LOKALA LAGAR, BORTSETT FRÅN DE

FÖRPLIKTELSER SOM ANGES I DENNA GARANTI, ÄR
VARKEN HP ELLER FÖRETAGETS LEVERANTÖRER
SKADESTÅNDSSKYLDIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA,
SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM
DESSA BASERAS PÅ ETT AVTAL, KRÄNKNING ELLER ANNAN
JURIDISK TEORI OCH OAVSETT OM KUNDEN HAR
MEDDELATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

D. Lokala lagar

1.

Denna garanti ger kunden vissa juridiska rättigheter. Kunden
har eventuellt även andra rättigheter, som varierar mellan
olika stater i USA, olika provinser i Kanada och olika länder
på andra platser i världen.

2. Om denna garanti inte överensstämmer med lokala lagar ska

garantin modifieras så att den överensstämmer med dessa
lokala lagar. Enligt dessa lagar kan det hända att garantin
inte gäller för kunden. Vissa stater i USA och provinser och
länder på andra platser i världen (inklusive provinser i
Kanada) kan t ex:
a. förhindra att frånsägelser och begränsningar i denna garanti

begränsar kundens lagstadgade rättigheter (t ex i
Storbritannien);

b. på annat sätt begränsa tillverkarens möjligheter att hävda

sådant frånsägelser eller begränsningar, eller

c. bevilja kunden ytterligare garantirättigheter, ange

varaktigheten för underförstådda garantier som tillverkaren
inte kan avstå från eller inte tillåta begränsningar i
varaktigheten för underförstådda garantier.

3. VID KONSUMENTTRANSAKTIONER I AUSTRALIEN OCH

NYA ZEELAND, EXKLUDERAR, BEGRÄNSAR ELLER
MODIFIERAR INTE VILLKOREN I DETTA GARANTIAVTAL
DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM
GÄLLER VID FÖRSÄLJNINGEN AV HP-PRODUKTER TILL
DESSA KUNDER, UTAN GÄLLER SOM TILLÄGG TILL DESSA
RÄTTIGHETER, FÖRUTOM NÄR VILLKOREN TILLÅTS
ENLIGT GÄLLANDE LAG.

Hewlett-Packards år 2000
garanti för konsumentprodukter
distribuerade genom
återförsäljare

Med förbehåll för övriga villkor och begränsningar i HP:s garanti
för denna HP-produkt så gäller följande:
HP garanterar att denna HP-produkt kommer att på ett korrekt
sätt behandla data hänförliga till datum. Detta gäller bland annat
beräkningar, jämförelser och serier från, till och mellan 1990-
talet 2000-talet samt åren 1999 och 2000 och inbegriper även
skottårsberäkningar. Detta under förutsättning att produkten
används i enlighet med dokumentation tillhandahållen av HP
(inklusive instruktioner för installation av “patchar” eller
uppgraderingar). Ytterligare en förutsättning för garantin är att
samtliga andra produkter (maskinvara, programvara och
“firmware”), som används tillsammans med produkt som
omfattas av garantin, på ett korrekt sätt utväxlar datum data med
denna. Denna år 2000 garanti gäller till och med 2001-01-31.

background image

80

Mer information om skrivaren: Umweltverträglichkeit